نایافتگانِ فرهمندم!
تا صبح از دیوارهایم کوچ نکنید
زمین را میراثتان کرده ام
با چنگال هایی ماهپَر
که در لَخته زارانِ بالشی
یتیمانه وداعشان گفته ام..


موریانه ها یک روز
شعرهای بی آرنجم را
در گوش هاتان منفجر خواهند کرد
و از سوراخِ کلیدَکانِ جهان
"اکراس" های برفی
بوی بکر کاج های سینه ام را
بر گردن هاتان خواهند کِشت..


چنین خموشی را رسالتم داشته ام
بوسه های جذامین
که در دودِ غلیظ استخوان هایم
به بدرقه ی باران هاتان آیند
و در ساحل هاشان
تمام هرزگان زمین
قدیس های میشیِ شب شوند..


نایافتگان فرهمندم!
تا صبح از دیوارهایم کوچ نکنید
زمین را میراثتان کرده ام
با چنگال هایی ماهپَر
که در بالش هایم رهاشان کردم..


       ر.رها

 انتشار از منبع : ariamaad-pb - ariamaad-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:06:45
  برچسب ها : هاتان ,هایی ماهپَرکه ,چنگال هایی ,امبا چنگال ,کرده امبا ,میراثتان کرده