عطر می زنم
دراز می کشم
و آرام دریچه های شب را می بندم
که کودک جوانیم بی تابی نکند
و انتظارهای مردد چشمان فرتوتم
سراغ های وحشی تو را
وقتی که مست فریاد می زنی خوشبختی
از تکه های مدفون در حسرت و آرزویم
نگیرند و
نجویند و
ناشنیده
نمیرند ...

ر.رها
بیاد عزیزانم - شبی از شبهای خیالی زندگی

 انتشار از منبع : ariamaad-pb - ariamaad-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:06:45
  برچسب ها :