بمان
بمان
مرا میان این همیشه بی ثمر
امیدهای خنده های خوش بمان
نشسته روی چوبکی
پشت پرده های باز
به رقص باد و آفتاب
درون خانه ای که با امید کاشته ام بمان

نرو ز دست های خالیم
که از تمام روح تو پُرم
بمان که این چروک های پر غبار
گلی شوند به روی صورتم
شراره ای ز شهوت و هوس
که می دمد برقص!
درون گوش های من

بمان
بمان که رفتنی نبوده ایم
کتاب بستنی نبوده ایم
چشم های مست و بی افق بهانه اند
من و تو کمتر از غرور شرمناک ِ یک شدن ولی
نبوده ایم ..

هزار سینه بغض، منزوی و گم
میان چاله های خاک
گمان نبرده ام دهد مجال
چشم شور روزگار
تو را به نحسی زمان
بمان
میان قصه های بی مکان و بی زمان من
در آن همیشه دور کوچه های سبزمان
بمان

بمان
بمان میان این خیال های خام من
خیال جاده ها و کلبه های خیس
خیال یک سفر و یک غروب
که رو به قله ها به روی قله ای نشسته ایم
و سنگ خالی کنار من
پچ پچی غمین نمی کند مرا
نبودن تو را به رخ نمی کشد مرا
بمان که این خیال های سنگیم
سوخته سینه مرا نمی کند رها

نمی توانم از تو تا تمام پر کشم
سهم خود ز بازی مخوف عشق را
روی میز کافه های بسته در به یادگار
ز چکه های سرخ ناخنم کشم
بمان
بمان و از میان دست های خالیم مرو
که جز کشیده دست های گرم تو
دست گرم دیگری
امید زندگی و شور
ز ساده چشم دیگری
ندیده ام

مگر چه دیده ای ز من؟
بجز هوس
شعله شعله شهوت و نفس
که تا ز خواب می پرم
چو دود ِ دور ِ آتشی سوار
به بادهای مست فاصله
فسانه می کنی مرا
میان بسته دفتری
نخوانده رفته یاد
نقش می زنی ز خاطره
شکسته شیشه های عمر عاشق مرا

بمان
بمان که زادگان دست چرخ
ز شهوت و هوس سرشته اند
ز میل های آتشین پُرند
اگر نباشد حادثه
چو مردگان ِ بی رُحند

من و تو را هزار پچ پچان فاسد زمان
به نام فکر و منطق و امان
به دشت دیوهای حجب سپرده اند
می رسد چه زود مرگ مان
اگر که باورش کنیم
نکرده ام دمی
بمان
تو هم به عشق باورم بمان

بمان
بمان
مرا میان این همیشه بی ثمر
امیدهای خنده های خوش بمان
نشسته روی چوبکی
پشت پرده های باز
به رقص باد و آفتاب
درون خانه ای که با امید کاشته ام بمان

نرو ز دست های خالیم
که از تمام روح تو پُرم
بمان که این چروک های پر غبار
گلی شوند به روی صورتم
شراره ای ز شهوت و هوس
که می دمد برقص!
درون گوش های من

بمان
بمان که رفتنی نبوده ایم
کتاب بستنی نبوده ایم
چشم های مست و بی افق بهانه اند
من و تو کمتر از غرور شرمناک ِ یک شدن ولی
نبوده ایم ..

ر.رها


 

 انتشار از منبع : ariamaad-pb - ariamaad-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:06:45
  برچسب ها : میان ,نبوده ,تمام ,بستنی نبوده ,نبوده ایمچشم ,بهانه اندکمتر ,غرور مناک ,ایمکتاب بستنی ,بستنی نبوده ایمچشم ,ایمکتاب بستنی نبوده ,نبوده ایمکتاب بستنی ,رفتنی نبوده ایمکتاب